Teknoloji
Seyehat
Web sitemizde çerez kullanıyoruz

Sitemizde çeşitli çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi almak için Çerez Aydınlatma Metni'ni incelemenizi rica ederiz.

Çerçeve Sözleşmesi

ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

 1. Taraflar

İşbu Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Çerçeve Sözleşmesi (“Sözleşme”) bir tarafta İstanbul Ticaret Sicili nezdinde 146330-5 no ve 0720055188300010 MERSİS no ile kayıtlı Maslak Mahallesi Bilim Sokak Sun Plaza Blok No:5/A İç Kapı No: 24 Sarıyer / İstanbul adresindeki Paladyum Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi (“PeP”) ile diğer tarafta Ödeme Hizmetleri’ni temin etmek üzere işbu Sözleşme’yi onaylamış Kullanıcı’nın sürekli ödeme ilişkilerinin, bunlara ilişkin şartların ve koşulların belirlenmesini teminen aşağıda yer verilen hususlara ilişkin olarak akdedilmiştir.

Bundan böyle taraflar, toplu olarak “Taraflar” münferiden “Taraf” olarak anılacaklardır.

Taraflar, işbu Sözleşme’nin PeP Hizmetleri’ne ilişkin hazırlanan veya hazırlanacak olan tüm sözleşmeler için çerçeve sözleşme niteliğinde olduğunu kabul ederler.

 1. Tanımlar

Sözleşme içerisinde kullanılan;

Alıcı: Kullanıcı tarafından mal veya hizmet temin edilmek için PeP Hizmetlerini kullanarak yapılan ödeme ve/veya Elektronik Para işlemine konu Fon’un ulaşması istenen gerçek veya tüzel kişiyi,

Anonim Ön Ödemeli Araç: Herhangi bir şekilde ödeme hesabına bağlı olmayan ve kimlik tespiti veya doğrulaması yapılmamış, önceden ödeme ya da yükleme yapılması suretiyle kullanılabilir hale gelen, tekrar yükleme yapılma imkanı bulunan veya bulunmayan şekilde ihraç edilebilen ve yüklenen bakiye kadar kullanıma izin verilen ön ödemeli aracı,

Doğrudan Borçlandırma İşlemı̇: Gönderen’in kendi Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı’na, Alıcı’ya veya ödeme hizmeti sağlayıcısına verdiği onaya dayanılarak, Ödeme’nin Alıcı tarafından başlatıldığı ve Gönderen Hesabı’nın borçlandırıldığı ödeme hizmetini,

Elektronı̇k Para: PeP’in kabul ettiği Fon karşılığı ihraç edilerek elektronik olarak saklanan ve Mevzuat kapsamında tanımlıödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesinde kullanılan ve elektronik para ihraç eden kuruluş dışındaki gerçek ve tüzel kişiler tarafından da ödeme aracı olarak kabul edilen parasal değeri,

Elektronik Para Hesabı: İhraç edilen Elektronı̇k Para’nın Kullanıcı tarafından izlenen ve kayıt altında tutulan hesapları,

E-posta Adresi: PeP’e ait işbu Sözleşme tahtında belirlenen hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi esnasında iletişimde olmak amacıyla kullanılacak [email protected] elektronik posta adresini,

Fatura Ödemesi: Elektrik, telefon, su, doğalgaz gibi ihtiyaçların karşılanmasına yönelik sunulan hizmetlerin karşılığı olarak yapılan ödemeler ile Kurumca uygun görülen diğer ödemelerini,

Fon: Banknot, madeni para, kaydi para veya Elektronı̇k Para’yı,

Gönderen: Gönderen Hesabı’ndan veya Gönderen Hesabı kullanmaksızın Ödeme Emri veren gerçek veya tüzel kişiyi,

Harcama İtirazı: PeP Kart hamillerinin kart kullanımıyla ilgili olarak yapacakları şikâyet ve itiraz başvuruları,

Hassas Ödeme Verisi: Kullanıcı tarafından Ödeme Emrı̇’nin verilmesinde veya Kullanıcı kimliğinin doğrulanmasında kullanılan, ele geçirilmesi veya değiştirilmesi halinde dolandırıcılık ya da sahte işlem yapılmasına olanak sağlayabilecek şifre, güvenlik sorusu, sertifika, şifreleme anahtarı ile PIN, kart numarası, son kullanma tarihi, CVV, CVV2, CVC2 kodu dahil her türlü güvenlik önlemi içeren ödeme araçlarına ilişkin kişisel güvenlik bilgilerini,

İletişim İzni: Alan adları ve elektronik posta adresi dışında, mesleki veya ticari faaliyet kapsamında kazanç sağlamaya yönelik olarak elektronik ticarete ilişkin her türlü iletişimin gerçekleştirilmesi bakımından Kullanıcıdan alınan izni,

İnternet Sitesi: www.peple.com.tr adresini,

Kanun: 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hı̇zmetlerı̇ ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’unu,

Kimlik Tanımlayıcısı: PeP’in her bir Kullanıcı’sına özgülediği sayı, harf veya sembollerden oluşan kombinasyon ile şifreleri,

Kullanıcı: Ödeme Hizmetleri temin etmek üzere işbu Sözleşme’yi onaylamış gerçek kişi veya tüzel kişi ödeme hizmeti kullanıcısını,

Mevzuat: Kanun, Yönetmelik ve ilgili ikincil düzenlemeler ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK)’ın çıkardığı ilgili sair düzenlemeleri,

Ödeme Aracı: Ödeme Emri için kullanılan kart, tablet, cep telefonu, şifre ve benzeri kişiye özel aracı,

Ödeme Emri: Kullanıcı’nın Ödeme’nin gerçekleştirilmesi amacıyla PeP’e veya Sistem Ortağı’na verdiği talimatı,

Ödeme İşlemi: Gönderen veya Alıcı’nın talimatı üzerine gerçekleştirilen Fon yatırma, aktarma veya çekme faaliyetini,

Ödeme Hizmetleri: PeP’in sağladığı ödeme, para transferi, para çekme ve yatırma dahil her türlü Elektronik Para hizmetlerini,

PeP Kart: Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri kapsamında bakiye yüklenen, önceden karta yüklenen tutar kadar harcamaya imkân veren, kredi limitinin bulunmadığı, mülkiyeti PeP’e ait fiziki ve/veya sanal ön ödemeli kartı,

PeP Hizmetleri: PeP’in, Kanun’un 12. maddelerinde sayılan hizmetler kapsamında sunduğu Ödeme Hizmetleri ile Elektronik Para Hizmetleri’ni,

PeP Sistemi: PeP tarafından sunulan, Ödeme Hizmetleri’nin gerçekleştirilmesini sağlayan, Kullanıcı’ların kullanımına ve erişimine açılmış, WEB sayfaları, mobil uygulamaları, Elektronik Para hesapları ve ödeme araçlarını,

Sistem Ortağı: PeP Sistemi ile Ödeme Hizmetlerinin gerçekleştirilmesi adına işbirliği yaptığı banka veya diğer finansal kurumlar ile bu hizmetlerin tamamlanmasında ilgisi bulunan üçüncü kişileri,

Tebliğ: Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemlerinin Yönetimine ve Denetimine İlişkin Tebliğ’i,

Temsilci: PeP’in Kullanıcı’ya sunacağı her türlü hizmetin sunulmasını sağlayacak PeP adına ve hesabına hareket eden gerçek / tüzel kişileri,

Uzaktan İletı̇şim Aracı: Mektup, katalog, telefon, faks, radyo, televizyon, elektronik posta mesajı, internet, kısa mesaj hizmetleri gibi fiziksel olarak karşı karşıya gelinmeksizin sözleşme kurulmasına imkân veren her türlü araç veya ortamı,

Ücret: Kullanıcı’nın, sunduğu hizmetler karşılığında PeP’e ödediği ve zaman zaman PeP’in önceden Kullanıcı’yı bilgilendirmek üzere değişiklik yapabileceği ücret ve komisyonları,

Kart Hamili: Kendisine PeP tarafından kart verilen Kullanıcı’yı,

Kart: PeP tarafından Kart Hamili’ne teslimi gerçekleştirilen ilgili hesaplar ile bağlantılı kartı,

Yönetmelı̇k: Ödeme Hı̇zmetlerı̇ ve Elektronı̇k Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmeliği’ni

ifade eder.

 1. Sözleşme’nin Konusu ve Amacı

İşbu Sözleşme’nin konusu, Mevzuat kapsamında Kullanıcı’ya sunulacak PeP Hizmetleri’nin kapsamı ile Taraflar’ın bu hizmetlere ilişkin hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

 1. Tarafların Beyanları

Kullanıcı;

 1. İşbu sözleşme ilişkisi kurulmadan önce Sözleşme’nin yazılı yapılması durumunda kendisine verilmesiyle, Uzaktan İletişim Aracı ile yapılması durumunda PeP’in internet sitesi veya mobil uygulamasında yayımlanmasıyla Yönetmelik kapsamında Sözleşme’deki hak ve yükümlülükleri hakkında bilgilendirildiğini,
 2. PeP Sistemi üzerinden yapılacak hesap açılışı ve/veya Ödeme Aracı temini için PeP’e talepte bulunduğunu,
 3. Talep ettiği hizmetlere ilişkin bilgi ve belgeleri PeP’in belirleyeceği iletişim kanalları ile ibraz etmekle yükümlü olduğunu,
 4. PeP’in kendisinin gerçek veya tüzel kişi olmasına göre Ad-Soyad, TC Kimlik Numarası, Ticaret Unvanı, Ticaret Sicil Numarası, Adres Bilgisi, Vergi No, İmza Sirküleri dahil Mevzuat kapsamında her türlü bilgi ve belgeyi talep etme ve bunların nasıl iletileceğine karar verme hakkına sahip olduğunu,
 5. PeP Sistemi’ni kullanırken Mevzuat ve genel ahlak’a uygun davranacağını aksi durumda PeP’in Ödeme İşlemi dahil olmak üzere her türlü işlemi tek taraflı olarak sınırlandırabileceğini, sonlandırabileceğini, Ödeme Aracı’nı kullanıma kapatabileceğini ve bunlardan dolayı Kullanıcı veya üçüncü kişiler nezdinde doğacak herhangi bir zarardan sorumlu tutulamayacağını,
 6. Kullanıcı Ödeme Emri ile Fon’u Alıcı’nın Banka Hesabı’na transfer ederek Ödeme İşlemi’ni gerçekleştirecek olup, Ödeme İşlemi’nin açıklama kısmında, Alıcı’nın durumuna göre şayet Kullanıcı’ya, Alıcı tarafından tahsis edilmiş üye veya tesisat numarası var ise bu numaraya; şayet Kullanıcı’ya PeP Sistemi üzerinden tahsis edilen bir kod var ise bu koda atıfta bulunulacak,
 7. PeP’in gerekli bilgi ve belgelerin temin edilmesine rağmen uygun görülmemesi halinde kullanıcı talebini reddedebileceğini,
 8. PeP’in Mevzuat kapsamında kalmak suretiyle PeP Hizmetleri’nin çerçevesini, sınırlarını tek taraflı olarak belirleme yetkisine sahip olduğunu,
 9. PeP’in Sistem Ortağı’na bağlı olarak PeP Kart işlemlerinde ve bağlı işlemlerde değişiklik yapma hakkına sahip olduğunu,
 10. PeP’in gerçek kişi kullanıcılarından PeP Hizmetleri ve bu hizmetlere bağlı olarak işbu Sözleşmede yer alan her türlü işlemi karşılığında detayları İnternet Sitesinde yer alan Ücret’i talep edeceğini; Tüzel kişi kullanıcıları için ise bilgilendirmenin ayrıca yapılacağını,
 11. PeP Sisteminde güncelleme yapması ve Kullanıcı’yı bilgilendirmesi şartıyla, zaman zaman detayları İnternet Sitesinde yer alan Ücret’e ilişkin değişiklik yapma hakkına sahip olduğunu,
 12. PeP’in iletişim izni vermiş olan kullanıcılara ürün ve hizmetlerini sunabilmesi, alınan veya alınacak olan ürün ve hizmete ilişkin iletişim kurabilmesi için indirim, avantaj, fayda, bilgilendirme gibi ticari ve yasal amaçlarla veri, ses ve görüntü içerikli iletiler göndermesini,

kabul ve beyan eder.

Diğer taraftan PeP;

 1. Kullanıcı’ya sunacağı her türlü hizmet ve yükümlülüğü Mevzuat’a uygun olarak yerine getireceğini,
 2. Kullanıcı’nın kişisel bilgilerini işbu sözleşmeye ek muvafakatnameye aykırı saklamayacağını ve kullanmayacağını,
 3. Sözleşme kapsamında sunduğu hizmetlere ilişkin Mevzuat’taöngörülen bilgi güvenliği yükümlülüklerine uyacağını,
 4. Sözleşme kapsamındaki bilgilerin Sözleşme’de açıkça düzenlenen haller dışında yetkili herhangi bir resmi kurum, merci veya makam tarafından talep edilmedikçe hiçbir şekilde 3. kişilerle paylaşılmayacağını,

kabul ve beyan eder.

 1. PeP Hizmetleri’ne İlişkin Genel Hükümler:
  1. Kullanıcı, PeP Hı̇zmetlerı̇’nden, aşağıda belirtilen süreçleri tamamlayarak PeP nezdinde oluşturulacak Kullanıcı Hesabı ve/veya kendisine tahsis edilecek olan Ödeme Aracı vasıtasıyla faydalanabilecektir.
  2. PeP, hı̇zmet kapsamına, bu hizmetlerin ne şekilde sunulacağına, bu hizmetleri sunarken ne gibi yöntemler kullanılacağına, gerektiğinde bu yöntemlerde değişiklik yapılmasına tek taraflı olarak karar verme hakkını haiz olup her bir PeP Hizmeti için Kullanıcı ile işbu Sözleşme’ye ek ayrı bir sözleşme yapılmasına karar verebilir.
  3. Elektronı̇k Para’nın son kullanma tarihi yapılan son işlem tarihinden itibaren 12 (On İki) aydır. Son kullanma tarihi dolan Elektronı̇k Para bu niteliğini hükmünü kaybeder ve bu Elektronı̇k Para karşılığı Fon’lar için Türk Borçlar Kanunu’nun genel hükümleri uygulanır. PeP’in, Elektronik Para iadesi sebebiyle ve İşbu Sözleşme’nin 6.2.11 kapsamında uğranılan her türlü zarar, ziyan ve masraflar Kullanıcıya rücu edilecektir, Kullanıcının söz konusu zararı karşılayacak bakiyesi olmak kaydıyla söz konusu tutarlar bakiyeden mahsup edilir.
  4. PeP Hizmeti olarak Türk Lirası (TL) cinsinden fonların Türkiye’den diğer ülkelerdeki Alıcılar’a aktarılmasına ve TL dışındaki bir para biriminde ödenmesine olanak sağlanmaktadır (“Yurtdışı Para Transferi İşlemi”). Fonlar, Alıcılar’a elektronik para transferi, banka havalesi veya diğer elektronik yöntemlerle iletilir. Yurtdışı Para Transferi İşlemi’ne ilişkin esaslar Yurtdışı Para Transferi İşlemi Kullanıcı Ek Sözleşmesi’nde ayrıca belirlenir.
  5. PeP Hizmetleri, Mevzuat’a aykırı olmadıkça Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan tüm para birimleri ile gerçekleştirilebilir. Kullanılacak döviz kuru Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası günlük alış/satış kuru ile serbest piyasada geçerli olan alış/satış kurları dikkate alınarak hesaplanacaktır. Ödeme İşleminde kullanılan döviz kurundaki değişiklikler, her Kullanıcı için aynı şekilde hesaplanır ve derhal uygulanır.
  6. Kullanıcı, PeP Sistemi’ne Kı̇mlı̇k Tanımlayıcı aracılığıyla giriş yaptıktan sonra PeP’e bildirilmiş cep telefonu numarasına gelecek onay şifresini PeP Sistemi’ne girmesiyle birlikte erişim sağlamış olur.
  7. Kullanıcı, Ödeme Emrı̇’ni gerçekleştirmek için Alıcı bilgileri, ödeme yöntemi, Ödeme İşlemı̇’nin tutarı, para birimi ve işlem açıklaması bilgilerini PeP Sistemi’ne girmelidir. PeP, hizmetin niteliğine göre Ödeme Emrini gerçekleştirmek için ilave bilgiler isteyebilir.
  8. Kullanıcı, Ödeme İşlemı̇’nin başlaması ve tamamlanmasına ilişkin olarak, PeP Sı̇stemı̇ üzerinden onay verir. Ödeme İşlemı̇, Kullanıcı tarafından Ödeme İşlemı̇’nin gerçekleştirilmesi için PeP tarafından gerekli görülen hallerde sağlanacak doğrulama kodunun ilgili alana girilmesi ile etkinleştirilmiş olacaktır. Ödeme İşlemı̇’ne ilişkin onay, kararlaştırılan yönteme uygun olarak Ödeme İşlemı̇nden önce veya sonra verilebilir.
  9. Ödeme Emrı̇, PeP’e ulaştıktan sonra geri alınamaz. Ancak Kullanıcı, Ödeme İşlemı̇’nin Alıcı tarafından veya Alıcı aracılığıyla başlatıldığı durumlarda, Ödeme Emrı̇’nin PeP’e iletilmesinden veya Ödeme İşlemi için onay verilmesinden sonra Alıcı’nın onayı ile Ödeme Emri’ni geri alabilir. Doğrudan Borçlandırma İşlemı̇’nde ise Ödeme Emrı̇ en geç Ödeme İşlemı̇’nin gerçekleştirilmesi için kararlaştırılan günden önceki iş gününün sonuna kadar geri alınabilir. Öte yandan ödemenin belirli bir günde, belirli bir dönemin sonunda veya Kullanıcı’nın ödemeye ilişkin Fon’ları PeP’in tasarrufuna bıraktığı günde gerçekleştirilmesinin kararlaştırıldığı hallerde de Ödeme Emrı̇’ni en geç Ödeme İşlemı̇’nin gerçekleştirilmesi için kararlaştırılan günden önceki iş gününün sonuna kadar geri alınabilir.
  10. Ödeme Emrı̇, Gönderen(Kullanıcı)’den PeP’e ulaştığı an itibariyle alınmış kabul edilir. Ulaştığı an iş günü dışında ise veya Ödeme Emrı̇’nin EFT işlemi olduğu durumlarda iş günü içinde saat 16:00’ya kadar PeP’e ulaştırılamamışsa, Ödeme Emri izleyen ilk iş günü PeP tarafından alınmış sayılır. Ödeme emrinin Mevzuat’a uygun iletilmesi halinde ilgili emir derhal işleme alınacak olup Kullanıcı, sistemsel gecikmelerden ötürü Paladyum’un bir sorumluluğunun doğmayacağını ve ilgili transferlerde gecikme olabileceğini kabul eder.
  11. PeP Hı̇zmetlerı̇ çerçevesinde gerçekleştirilen işlem sonrasında kullanıcı talebi doğrultusunda işleme ilişkin İşlem Tarihi, Dekont No, Gönderen Detayları, Alıcı Bilgileri, İşlem Açıklaması ve Tutar detaylarının dökümünü e-posta ile Kullanıcı’ya iletir.
  12. Kullanıcı, döviz cinsi üzerinden yapılacak işlemlerde, işlemin yapıldığı anda PeP’in son 1 (bir) saat içerisinde sunmuş olduğu referans döviz kurları üzerinden işlem yapılacağını kabul eder. PeP’in uyguladığı kurlarda meydana gelecek değişiklikler Kullanıcı’ya herhangi bir bildirim yapılmaksızın PeP tarafından derhal uygulanır.
  13. PeP tarafından Kullanıcılara iletilecek olan bilgi ve bildirimler SMS, e-posta ve mobil uygulama içi ve Online Şube bildirim usullerince gerçekleştirilecek olup Kullanıcı’nın sunulan hizmetlerden tüm kanallarca haberdar edilebilmesi için Kullanıcı’nın kullandığı cihazların işbu yöntemlere uygun olması gerekmektedir. Kullanıcının Mobil Uygulamasını kullanabilmesi için internete bağlanabilen bir akıllı telefon kullanması gerekir. Akıllı telefonların iOS veya  Android işletim sistemleri ile çalışması tavsiye edilir. Her bir mobil cihaz için ilgili uygulama mağazası üzerinden Mobil Uygulamanın kurulması gerekecektir. Telefonun uygulamanın yüklenmesi için gerekli hafızaya sahip olması gerekir. PeP, müşteri deneyimini iyileştirmek için Mobil Uygulamanın güncellenmesini isteyebilir. Mobil Uygulamanın güncellenmesi halinde kullanılan akıllı telefonda bu güncellemelerin yapılmasını mümkün kılacak işletim sistemi güncellemelerin yapılmasına izin verecek nitelikte olması gerekir.
 1. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
  1. PeP’in Hak ve Yükümlülükleri;
   1. PeP, Ödeme İşlemı̇’nin Mevzuat’a aykırı olması, PeP’in ticari ilke ve politikaları ile çelişiyor olması, işlemin taraflarına ve işlemin gerçekliğine ilişkin şüphe bulunması halinde Ödeme İşlemi’ni reddedebilir.
   2. PeP, Ödeme Aracı’nın hileli veya yetkisiz kullanımı şüphesinin doğması halinde veya hareketsiz olduğunun tespiti halinde  Ödeme Aracı’nı tek taraflı kararı ile kullanıma kapatma hakkına sahiptir.  Bu gibi durumlara ilişkin bilgilendirme elektronik posta ve/veya kısa mesaj ile yapılır. Kesintisiz olarak, en az 6 (altı) ay süreyle finansal hareket görmeyen Ödeme Araçları hareketsiz kabul edilir.
   3. PeP, sistemi şifreleme algoritmaları dahil en güncel teknik bilgiye karşılık gelen yüksek güvenlik standartları ile donatmak, tabî olunan mevzuat uyarınca öngörülen önlemleri almak ve bağlayıcı hükümlerde belirtilen hususları sağlamak için çaba gösterecektir.
   4. PeP, sistemin düzgün olarak çalışması için sistemi geçici olarak durdurabilir veya sınırlandırabilir. Ancak PeP, üçüncü kişilerden kaynaklanan sorunlar nedeniyle PeP Hizmetleri’nin zamanında gerçekleşmemesinden sorumlu tutulamaz.
   5. PeP, Kullanıcı’ya sağlamış olduğu PeP Hizmetleri karşılığında Ücret alacaktır. Ücret, PeP Hizmetleri’nin kullanılması ile tahakkuk edecek ve tahsil edilecektir. Gerekli görülmesi halinde  kapsamı ve detayları tek taraflı olarak PeP tarafında değiştirilebilecek olan Ücret’in güncel hali PeP internet sitesi www.peple.com.tr ‘nde yayınlanacaktır. Şayet güncellenen Ücret’e karşın Kullanıcı işbu Sözleşme’yi derhal feshetmezse güncellenen Ücret’i kabul etmiş sayılır.
   6. İşbu Sözleşme kapsamında sağlanan PeP Hizmetleri aracılığı ile temin edilen mal ve hizmetlere ilişkin ücretler ve bu ücretlerin tahsilatına ilişkin koşullar ilgili mal ve/veya hizmetin sağlayıcısı konumundaki Alıcı tarafından belirlenmekte olduğundan PeP, bunlara ilişkin ücrete ve tahsilata ve ayrıca bunlardan kaynaklı herhangi doğrudan veya dolaylı bir zarara karşı sorumlu değildir.
   7. PeP, Sözleşme kapsamında yapılacak tek seferlik işlemlerin ve aylık toplamda yapılan işlemlerin limitini gerekli görülmesi halinde tek taraflı olarak belirlemeye yetkilidir.  Söz konusu limitler ve güncellemeler, PeP Sistemi’nde yer almakta olup MASAK Mevzuatı’ndan yararlanarak belirlenmiştir.
   8. PeP, işbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı’ya yapacağı bildirimleri Sözleşme’de belirtilen zamanlarda Kullanıcı’nın kendisine bildirdiği e-posta, cep telefonuna göndererek veya çağrı merkezi aracılığı ile Kullanıcı’yı arayarak iletecektir. Kullanıcı, Sözleşme kapsamındaki bilgilendirmelere ek bilgilendirme talebinde bulunduğu takdirde, bu talep PeP tarafından kabul edildiği takdirde Ücret ile yerine getirilebilecektir. Kullanıcı, dilediği zamanda işbu Sözleşme’nin bir örneğine www.peple.com.tr sitesinden ulaşabilecektir.
   9. PeP işbu Sözleşme’yi ve eklerini tek taraflı olarak değiştirebilir veya güncelleyebilir. Kullanıcı’ya ilgili değişikliğin yürürlüğe girmesinden 30 (Otuz) gün öncesinde değişikliğin kapsamı, yürürlük tarihi ve Kullanıcı’nın Sözleşme’yi fesih hakkına ilişkin bilgileri içeren bir bildirim yapılır. Bu durumda Kullanıcı, Sözleşme’yi feshedebilecektir. 30 (Otuz) günlük süre içinde Kullanıcı’nın feshetmemesi halinde Kullanıcı, ilgili değişikliği kendiliğinden kabul etmiş sayılacaktır.
   10. PeP, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Kullanıcı tarafından açık rıza gösterilerek işlenen bilgilerin gizliliğini sağlamakla yükümlüdür.
   11. PeP Ödeme İşlemı̇’nin doğru gerçekleştirilmesinden Gönderen sıfatını haiz Kullanıcı’lara karşı sorumludur.
   12. Sözleşme kapsamında PeP, Kullanıcı tarafından kendisine doğru bir şekilde ve Yönetmelı̇k uyarınca iletilen bedellerin Alıcı veya Alıcı’nın Ödeme Hı̇zmetı̇ Sağlayıcısı’na, ilgili taraf ile akdetmiş bulunduğu sözleşme kapsamında belirtilen süreler içerisinde aktarılmasından sorumludur. Aksi takdirde PeP, Ödeme İşlemı̇’nin gerçekleşmemiş veya hatalı gerçekleşmiş kısmını gecikmeden Kullanıcı’ya iade edecektir. Bu kapsamda Kullanıcı’nın herhangi bir faiz veya ücret ödemesinin söz konusu olması halinde, ilgili tutarlardan PeP sorumlu olacaktır. Ödeme İşlemı̇’nin hiç veya gereği gibi gerçekleştirilmemesi durumunda Kullanıcı, hizmetin yeniden görülmesi, hizmet sonucu ortaya çıkan ayıbın giderilmesi, ayıp oranında indirim veya Sözleşme’den dönme haklarından birini kullanmakta serbesttir.
   13. PeP, bir Ödeme Emrı̇’ni reddettiği takdirde, gerekçesini ve redde sebep olan hususların ne şekilde düzeltilebileceğini önceden kararlaştırılan yönteme göre en kısa zamanda ve her halükarda en geç Ödeme Emrı̇’nin alınmasını izleyen işgünü sonuna kadar Kullanıcı’ya bildirir. Sözleşmede, reddin haklı bir sebebe dayanması halinde PeP’in Kullanıcı’ya yapacağı bildirim için ücret talep edebileceği kararlaştırılabilir. Kullanıcı, böyle bir durumda PeP’den uğradığı zarar veya kaybın tazminini talep edemez.
   14. PeP, sunmuş olduğu hizmetlerde Kullanıcı’nın güveni kötüye kullanma/amacına aykırı kullanma/suistimal edilmesinin tespit etmesi halinde suistimale konu ürün/hizmeti tek taraflı olarak derhal sonlandırabilir.
   15. Kullanıcı’nın Harcama İtı̇razı talebinde bulunması halinde Sı̇stem Ortağı’nın harcama üzerinden herhangi bir tutarı mahsup etmeye kalkması durumunda PeP bundan kaynaklanacak zararının tamamını hiçbir ihbar/ihtara veya mahkeme kararına ihtiyaç olmaksızın Kullanıcı’dan tazmin edebilecektir.
   16. PeP, Hizmetler’in verilebilmesi için gerektiğinde Mevzuat’ta tanımlanan dış hizmet sağlayıcılar ile hassas ödeme verilerini paylaşabilecektir.
   17. Anonim ön ödemeli araçlar, sadece anonim ön ödemeli araç hamilinin (kullanıcının) fiziken işyerinde bulunduğu ve anonim ön ödemeli aracın fiziken kullanıldığı ödeme işlemleri ile Güven Damgası alan hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılar nezdinde yapılacak mal veya hizmet alımlarına ilişkin ödeme işlemleri ve fatura ödeme işlemlerinde kullanılabilir. PeP, anonim ön ödemeli kartlarla ilgili fiziken gerçekleştirilen işlemler ile Güven Damgası hizmet sağlayıcıları kapsamında mal ve hizmet alımının gerçekleşmesini sağlayacaktır.
  2. Kullanıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri;
   1. Kullanıcı, İnternet Sitesinde yer alan muvafakatname kapsamında 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na istinaden PeP’e başvurarak kendisiyle ilgili; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığıüçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle Kullanıcı’nın kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
   2. PeP, işbu Sözleşme’nin 6.2.1 maddesinde yer alan talepler uyarınca, gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan iletebilir. Söz konusu taleplere ilişkin işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. maddesine göre belirlenen tarife üzerinden PeP’in Kullanıcı’dan ücret talep edilmesi mümkündür.
   3. Kullanıcı, kendi adına ve kendi hesabına hareket ettiğini, başkası hesabına hareket etmesi halinde 5549 sayılı Kanun’a uygun olarak PeP’e yazılı olarak bildireceğini ve kimlik, iletişim ve diğer kimlik tespitine konu bilgilerinin değişmesi halinde bu durumu PeP’e yazılı olarak bildireceğini ve Kullanıcı’nın işbu madde kapsamındaki bildirimine istinaden, PeP tarafından kimlik tespit/ bilgi temin talebinde bulunulabileceğini kabul eder. Aksi halde Kullanıcı, PeP’in Kullanıcı nezdinde gerçekleşen yetkisiz, hatalı işlemler, 3. kişilerin haksız, hukuka aykırı kullanımı, dolandırıcılık vb. işlemler dahil hiçbir hukuki/cezai sorumluluğunun olmayacağını, işbu Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkı bulunduğunu kabul ve beyan eder.
   4. Kullanıcı, kendisine ait Elektronı̇k Para Hesabı’na, Elektronı̇k Para Hesabı’nın ilintili olduğu Ödeme Aracı’na ve Hassas Ödeme Verı̇lerı̇’ne 3. kişilerin erişmesine hiçbir şekilde izin vermeyecek, bunların güvenliğini sağlamaktan bizzat sorumlu olacaktır.
   5. Kullanıcı ayrıca, Elektronı̇k Para Hesabı’na ilişkin Kullanıcı adı ve şifresi gibi bilgiler dahil ve bu sayılanlarla sınırlı olmaksızın Ödeme Aracı’na ve Hassas Ödeme Verı̇lerı̇’ne ilişkin bilgileri hiçbir şekilde 3. kişilere açıklamayacağını, kullandırmayacağını ve bu bilgileri kendisine verilme amacı dışında kullanmayacağını kabul eder.
   6. Kullanıcı Ödeme Aracı ve/veya Hassas Ödeme Verı̇lerı̇’nin yetkisi olmayan kişiler tarafından kullanılması ya da verilen amaç dışında kullanımı nedeniyle ortaya çıkabilecek zararlara ilişkin olarak PeP’in herhangi bir sorumluluğunun söz konusu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödeme Aracı’nın kaybolması, çalınması veya Kullanıcı’nın iradesi dışında gerçekleşmiş bir işlemin öğrenilmesi halinde, Kullanıcı durumu çağrı merkezi veya [email protected] aracılığı ile derhal PeP’e bildirmekle yükümlüdür.
   7. Kullanıcı yetkilendirmediği veya hatalı gerçekleştirilmiş Ödeme İşlemı̇’ni öğrendiği andan itibaren gecikmeksizin PeP’e bildirimde bulunmak suretiyle işlemin düzeltilmesini talep edebilir. Düzeltme talebi, her halükârda Ödeme İşlemı̇’nin gerçekleştirilmesinden itibaren 13 (onüç) ay içerisinde yapılır. PeP’in çalıştığı kurum, kuruluş ve kart şemalarından doğan yükümlülükleri saklıdır.
   8. PeP tarafından Ödeme İşlemı̇’ne ilişkin Yönetmelı̇k’te belirtilen tüm bilgilerin Kullanıcı’lara sağlanmamış olması halinde, Kullanıcı’lar bu süreyle bağlı olmaksızın her zaman düzeltme talebinde bulunabilir. Bildirimler yazılı olarak veya Uzaktan İletı̇şim Aracı ile yapılır ve bildirimlere ilişkin kayıtlar PeP uhdesinde 10 sene saklanır.
   9. Kullanıcı’nın gerçekleşmiş bir Ödeme İşlemı̇’ni yetkilendirmediğini veya işlemin doğru bir şekilde gerçekleşmediğini iddia etmesi durumunda, bu işlemin Kullanıcı tarafından onaylandığını, doğru bir şekilde kaydedildiğini ve hesaplara işlendiğini ispat yükümlülüğü PeP’e aittir.
   10. Ödeme İşlemi’nin Kullanıcı tarafından yetkilendirilmeksizin ya da hatalı olarak gerçekleştiğinin ispatı durumunda, Gönderen sıfatını haiz Kullanıcı’nın ödeme hizmeti sağlayıcısının PeP olduğu hallerde PeP, bu Ödeme İşlemı̇’ne ilişkin tutarı derhal Gönderen’e iade etmek veya borçlandırılan Elektronı̇k Para Hesabı’nı eski durumuna getirmekle yükümlüdür.
   11. Kayıp veya çalıntı bir Ödeme Aracı’nın kullanılması yada kişisel güvenlik bilgilerinin gereği gibi muhafaza edilmemesi nedeniyle Ödeme Aracı’nın başkaları tarafından kullanılması durumunda, Kullanıcı, PeP’e işbu durum ile ilgili usulüne uygun şekilde bildirimde bulunması halinde bildirimden önce 24 saat içerisinde gerçekleşen yetkilendirmediği ödeme işlemlerinden doğan zararın 250 TL’ye kadar olan bölümünden sorumludur.
   12. Kullanıcı, yaptığı bildirimden sonra gerçekleşen yetkilendirmediği Ödeme İşlemi’nden sorumlu olmayacaktır. Bununla birlikte, Kullanıcı, Ödeme Aracı’nı hileli kullanması ve yükümlülüklerini kasten veya ağır ihmalle yerine getirmemesi durumunda yetkilendirilmemiş işlemden doğan zararın tamamından sorumlu olacaktır.
   13. Gönderen sıfatını haiz Kullanıcı, Ödeme Aracı’nın kaybolması, çalınması veya iradesi dışında gerçekleşmiş herhangi bir işlem sebebiyle PeP’e yaptığı bildirimden sonra gerçekleşen yetkilendirmediği Ödeme İşlem(ı̇)’lerinden sorumlu tutulamaz.
   14. Gönderen sıfatını haiz Kullanıcı, Ödeme Aracı’nın hileli kullanması veya İşbu Sözleşme’nin Ödeme Aracı ile ilgili hak ve yükümlülüklerini düzenleyen ilgili maddede yer alan yükümlülüklerini kasten veya ağır ihmalle yerine getirmemesi durumunda, yetkilendirilmemiş Ödeme İşlemı̇’nden doğan zararın tamamından sorumludur.
   15. Ödeme Emrı̇’nin Alıcı tarafından verildiği Ödeme İşlem’lerinde, Alıcı’nın Ödeme Hı̇zmetı̇ sağlayıcısının Ödeme Emrı̇’ni Gönderen’in Ödeme Hı̇zmetı̇ sağlayıcısına doğru olarak gönderdiğini ispatlaması halinde, Ödeme İşlemı̇’nin doğru gerçekleştirilmesinden Gönderen’in Ödeme Hı̇zmetı̇ sağlayıcısı sorumlu olur.
   16.  Gönderen’in Ödeme Hı̇zmetı̇ sağlayıcısı Ödeme İşlemı̇’nin gerçekleşmemiş veya hatalı gerçekleşmiş kısmını gecikmeden Gönderen’e iade eder ve Elektronı̇k Para Hesabı’nı eski durumuna getirir. Ödeme Emrı̇’nin Alıcı tarafından verildiği ancak gerçekleştirilmeyen veya hatalı gerçekleştirilen Ödeme İşlem’lerinde, Alıcı’nın Ödeme Hı̇zmetı̇ sağlayıcısının, Ödeme İşlemı̇’nin gerçekleştirilmemesinden ya da hatalı gerçekleştirilmesinden sorumlu olup olmadığına bakılmaksızın, talep edilmesi halinde gerçekleştirilmeyen veya hatalı gerçekleştirilen Ödeme İşlemı̇’nin nedenleri tespit edilir ve sonucu Alıcı’ya bildirilir.
   17. PeP, Ödeme İşlemı̇’nin kendi kusuru ile gerçekleştirilmemesi veya hatalı gerçekleştirilmesi sonucunda ilgililerin ödediği faiz ve ücretlerin tazmininden kendi Kullanıcı’larına karşı sorumludur.
   18. Kullanıcı, ilgili Ödeme İşlemin gerçekleştirildiği tarihten itibaren 2 (iki) ay içinde, Alıcı tarafından yetkilendirilmiş veya Alıcı aracılığıyla başlatılan Ödeme İşlemı̇’nde yetkilendirme sırasında Ödeme İşlemı̇’ne ilişkin tutarın tam olarak belirtilmemesi ve gerçekleşen Ödeme İşlemı̇ tutarının, harcama geçmişi, sözleşme şartları ve ilgili diğer hususlar dikkate alınarak öngörülen tutarı aşması halinde, ilgili mal veya hizmetin tüketilmemiş olması kaydı ile Ödeme İşlemi tutarı kadar geri ödeme yapılmasını talep edebilir.
   19. PeP, Kullanıcı’dan talebine ilişkin gerçeğe dayalı kanıtlar sunmasını talep hakkına sahiptir. Ancak Ödeme İşlemi’ne ilişkin onayın doğrudan Kullanıcı’ya verilmesi veya ödemenin gerçekleştirilmesi gereken tarihten en az 1 (bir) ay önce Kullanıcı’ya bildirimde bulunulması hallerinde, Kullanıcı ilgili Ödeme İşlemi için herhangi bir geri ödeme talep edemez. Bu madde uyarınca geri ödeme talebinde bulunulabilen hallerde PeP, 10 (on) İş Günü içerisinde ödemeyi yapacak veya ret kararını nedenleri ile birlikte, Kullanıcı’nın başvurabileceği hukuki yolları da göstererek bildirecektir.
   20. PeP Hizmetleri’nin kullanılabileceği mecralar ile mal ve hizmetler, Mevzuat uyarınca münhasıran PeP tarafından belirlenmektedir. PeP bu mecraları, mal ve/veya hizmetleri dilediği zamanda herhangi bir bildirim yükümlülüğü söz konusu olmaksızın değiştirebilecektir. Kullanıcı bu kapsamda PeP’den herhangi bir talep hakkı olamayacağını kabul eder.
   21. Kullanıcı, işbu Sözleşme kapsamında sunulan hizmetleri yasalara ve ahlaka aykırı amaçlarla ve yasalara veya ahlaka aykırıürün veya hizmetlerin temini amacıyla kullanmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.
   22. Kullanıcı’nın işbu madde başta olmak üzere işbu Sözleşme’ye aykırılığı halinde PeP aykırılık giderilene kadar Sözleşme ve Sözleşme kapsamında sağladığı hizmetleri askıya alabilecektir. Kullanıcı kendisine verilen kart ile hesabına erişebilir, ödeme talimatlarını verebilir ve mal ve/veya hizmet alımlarını gerçekleştirebilir.
   23. Kullanıcı, kart ile anlaşmalı kurum/kuruluş/iş yerlerinde ürün ve hizmet alabilir, ATM aracılığı ile nakit çekim yapabilir, ödeme ve para transferi işlemlerinde, banka ve ATM’lerde  ve uygulamaya alınacak diğer işlemlerde kullanılabilir. Fiziki kart ile yapılan harcama işlemlerinde ve ATM’lerden gerçekleştirilen nakit çekim işlemlerinde bağlı olunan hesap bakiyesi kadar işlem gerçekleştirilir. Ana hesap bakiyesinin yeterli olmaması durumunda kullanıcının cüzdanında tanımlı olan diğer tüm para birimlerindeki tüm hesap bakiyeleri sırasıyla işlem anında kullanılır.
   24. Kart’ın kullanımı, takas ve mahsup işlemleri Kanun ile Kanun’a bağlı yönetmelikler ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine tabii olup, Mevzuatta herhangi bir değişiklik olması halinde yapılan değişiklikler yürürlük tarihi itibarıyla uygulanır.
   25. Kullanıcı’nın kartın kullanımından doğan sorumluluğu kartın eline geçtiği veya fiziki varlığı bulunmayan (sanal) kart/cüzdan bilgilerin kendisine iletildiği andan itibaren başlar. Kullanıcının PeP Sistemi’ne kaydolmasını müteakip oluşan cüzdan hesabına bağlı fiziki varlığı bulunmayan (sanal) kart oluşturulur.
   26. Kartın ve kartın kullanılmasına ilişkin kod numarası, şifre veya kimliği belirleyici diğer yöntemlere dair bilgilerin güvenli bir şekilde korunması ve başkaları tarafından kullanılmasına engel olacak önlemlerin alınması Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.
   27. Kartın veya bilgilerin kaybedilmesi, çalınması veya Kullanıcı’nın iradesi dışında gerçekleşmiş herhangi bir işlemin öğrenilmesi halinde Kullanıcı bu durumu derhal telefon ve/veya internet kanalı ile PeP’e bildirmek yükümlülüğü altındadır. Bu gibi hallerde, Kullanıcı’nın bildiriminden önceki 24 (yirmi dört) saat içinde gerçekleştirilen işlemlerden ilgili yasal sorumluluk saklı olmak üzere hukuka aykırı kullanımdan doğan zararlar, 6.2.12 saklı kalmak kaydıyla Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Hukuka aykırı kullanımın, kullanıcının ağır ihmaline veya kastına dayanması halinde ve gerekli bildirimin yapılmaması halinde bu sınır uygulanmaz.
 1. Fikri Mülkiyet

Sözleşme ile Taraflar arasında herhangi bir fikri mülkiyet hakkı devri veya lisans gibi kullandırma anlaşması kurulmamaktadır. Taraflar’ın her birine ait ve/veya kullanımında olan her nevi fikri mülkiyet hakkı konusu unsuru kullanmaları ancak bu kapsamda açık bir yazılı anlaşma bulunması halinde mümkün ve bununla sınırlıdır.

 1. Sözleşme’nin Süresi

İşbu Sözleşme’nin süresi, Sözleşme imza tarihinden itibaren 2 (iki) yıldır. Taraflardan herhangi biri, Sözleşme’nin süresinin sona ermesinden en az 1 (Bir) ay önce Sözleşme’nin süresi sonunda yenilenmeyeceğini yazılı olarak karşı tarafa bildirmediği takdirde Sözleşme aynı hüküm ve şartlarla yenileme süresi dahil 5 (beş) yılı aşmamak kaydıyla 1’er (birer) yıllık süreler halinde kendiliğinden yenilecektir.

 1. Sözleşme Hükümlerinin İhlali ve Fesih

PeP, herhangi bir zamanda 2 (iki) ay öncesinde yapacağı yazılı bildirimle Sözleşme’yi herhangi bir tazminat ödemeksizin feshedebilecektir. Kullanıcı ise, Sözleşme’yi herhangi bir nedene dayanmaksızın feshetmek istediği takdirde bu durumu 1 (bir) ay öncesinden PeP’e bildirecektir. 

Taraflar’dan birinin sözleşmesel yükümlülüklerini ihlal etmesi ve ihlalin düzeltilmesine ilişkin olarak karşı Tarafça iletilen talebe rağmen ilgili ihlalin 7 (yedi) iş günü içerisinde düzeltilmemesi halinde, Sözleşme ihtarı gönderen Tarafça yazılı olarak iletilecek bir ihbarla derhal tazminat ödemeksizin feshedebilir.

Kullanıcı’nın işbu Sözleşme kapsamında sunulan hizmetleri yasalara ve ahlaka aykırı amaçlarla, yasalara veya ahlaka aykırıürün veya hizmetlerin temini amacıyla kullandığının ve/veya işbu Sözleşme’de bulunduğu beyanların gerçek olmadığı veya bu beyanlara aykırı davrandığının tespit edilmesi halinde işbu Sözleşme PeP tarafından herhangi bir ihbarda bulunmaksızın derhal feshedilebilecektir. 

PeP, sunmuş olduğu hizmetlerde Kullanıcı’nın herhangi bir şekilde güveni kötüye kullanma/amacına aykırı kullanma/suistimal edilmesinin tespit etmesi halinde Kullanıcı’dan bilgi/belge talep edebilir. Talebe yanıt gelmemesi ya da yanıtın talebi karşılamaması halinde işbu Sözleşme PeP tarafından herhangi bir ihbarda bulunmaksızın derhal feshedilebilecektir. 

Kullanıcı’nın herhangi bir yolla PeP’in, pay sahiplerinin, yetkililerinin, personelinin veya iş ortaklarının itibarını, kamuoyundaki güvenini ya da ilgili gerçek kişilerin kişilik haklarını zedeleyici, sarsıcı herhangi bir beyanatta bulunması sosyal medya aracılığıyla görüşünü bildirmesi halinde kullanıcının sözleşmesi derhal feshedilir, PeP’in bu durumda uğrayacağı her türlü zarar, ziyan ve masraf kullanıcıya rücu edilir, PeP’in sair mevzuattan kaynaklanan her türlü hakkı saklıdır.

Sözleşme’nin PeP tarafından fesih edilmesi durumunda PeP, Kullanıcı’dan tahakkuk eden alacağını ve Ödeme Aracı’nın iadesini talep edebilir. Kullanıcı, PeP’e 30 (otuz) gün önceden yazılı olarak bildirmek ve aynı zamanda Ödeme Aracı’nın iade etmek ve tüm borcu fer’ileri ile birlikte ödemek suretiyle Sözleşmeyi istedikleri zaman sona erdirebilir.

 1. Devir

Kullanıcı, PeP’in ön yazılı onayı olmadan doğrudan veya dolaylı olarak tamamen veya kısmen Sözleşme’yi ve Sözleşme konusu hak ve yükümlülüklerini başkalarına devir ve temlik edemez. PeP, her zaman için Sözleşme’den doğan hak, yükümlülük, alacak ve sorumluluklarını üçüncü şahıslara devir ve temlik edebilir, alt yüklenici veya temsilci kullanabilir. 

 1. Mücbir Sebepler

Sözleşme’nin imzalandığı tarihte var olmayan, Taraflar’ın kontrolü haricinde ortaya çıkan ve öngörülemeyen, Taraflar’ın veya tek bir Taraf’ın çalışma imkânlarını kısmen veya tamamen, geçici olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen beşeri ve doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, grev, lokavt, salgın hastalık gibi haller PeP’in Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan alınan faaliyet izninin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından geçici olarak kaldırılması halleri mücbir sebep sayılır. Mücbir sebebe maruz kalan Taraf durumu derhal diğer Taraf’a yazılı olarak bildirir ve mücbir sebep süresi boyunca Taraflar’ın edimleri askıya alınır. Mücbir sebepler ortadan kalkınca Sözleşme kaldığı yerden devam eder. Mücbir sebep süresi boyunca hakları ifa edilmeyen Taraf’ın yükümlülükleri de askıya alınacaktır. Mücbir sebep halinin 4 (dört) aydan fazla sürmesi halinde, hakları ihlal edilen Taraf Sözleşme’yi tazminatsız olarak feshedebilir.

 1. Uyuşmazlıkların Çözümü

Taraflar, işbu Sözleşme’nin yorumu ve uygulanmasından kaynaklanan her türlü ihtilafların çözümünde yetkili yargı merciinin İstanbul Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri’nin olduğu kabul etmişlerdir.

Kullanıcı dilerse tüketici işlemleri ve tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklarla ilişkin Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde kurulan Tüketici Hakem Heyetlerine dilerse de yine tüketici işlemleri ve tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla kurulan Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (“TÖDEB”) nezdinde oluşturulan hakem heyetlerine, başvurabilir.

İlgili başvuru yollarına ilişkin tüm detaylı bilgilere aşağıdaki linklerden ulaşılabilecektir.

 1.  Tüketici Hakem Heyetlerine elektronik ortamda Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) (https://tuketicisikayeti.ticaret.gov.tr).
 2. Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (“TÖDEB”) Hakem Heyeti www.todeb.org.tr
 1. Bölünebilirlik

Eğer işbu Sözleşme’nin hükümlerinden herhangi birinin uygulanamaz ya da geçersiz olduğu kabul edilirse, bu hükümler yazılmamış kabul edilecektir ve diğer hükümleri etkilemeyecek ve geçersiz kılmayacaktır.

İşbu Sözleşme’nin bir veya birden fazla hükmünün geçerliliğini yitirmesi veya bir kanun, yönetmelik veya yetkili bir makam tarafından verilen nihai karar ertesi geçersiz kılınması halinde, diğer hükümler bağlayıcılıklarını ve kapsamlarını koruyacaktır. Geçersiz ve hükümsüz ilan edilen hükümler, ilk başta kararlaştırılan hükümler ile anlam ve kapsam bakımından en yakın hükümler ile değiştirilecektir.

 1. İmza

Kullanıcı, Sözleşme’ye ve eklerine İnternet Sitesi’nden erişebilir. İşbu Sözleşme, kullanıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmış olup ve Kullanıcı tarafından Uzaktan İletişim Aracından elektronik kopyasına ulaşılmıştır.

 1. Sözleşme Değişiklikleri

PeP, işbu Sözleşmede yer alan hizmetlere ve ücretlere ilişkin olan değişiklikleri 30 (otuz) gün önceden İnternet Sitesi’nden ilan eder. Kullanıcı’ya uygun bir Uzaktan İletişim Aracılığı vasıtasıyla bu tasarrufunu bildirir. Kullanıcı işbu sürenin sonuna kadar Sözleşmeyi herhangi bir tazminat ödemeksizin feshedebilir. Bu süre içerisinde Kullanıcı değişikliklere itiraz etmez ise bunları kabul etmiş addedilir.

 1. Tebligat

Taraflar, işbu Sözleşme’de yer alan adreslerinin tebligata açık adresleri olduğunu ve bu adreslere yapılacak her türlü tebligatın geçerli ve yasal sayılacağını ve bu adreslerde meydana gelen değişikliklerin 30 (otuz) gün zarfında Sözleşme taraflarına yazılı olarak duyurulacağını, aksi halde Sözleşme’de yazılı adreslere yapılacak tebligatların tarafları bağlayacağı ve geçerli yasal tebligat olarak kabul edileceğini peşinen kabul ve taahhüt etmişlerdir.

EK-1 Yurtdışı Para Transferi

T.C. Kanunlarının veya yönetmeliklerinin zorlayıcı hükümler getirmesi halinde, hesaplardan ödemeler, PeP’in inisiyatifi dışında Türk Parası üzerinden yapılabilir. PeP her durumda Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu; Sermaye Hareketleri Mevzuatı ve yabancı para işlemleri ile bağlantılı diğer kanun ve yönetmeliklerin hükümleri doğrultusunda hareket eder. Bu gibi durumlarda; farklı para birimlerinin birbirine çevrilmesi işlemi (arbitraj) için kullanılacak oran ve/veya çapraz kurlar; hem yasaların ilgili hükümleri hem de PeP’e tanınmış olan takdir hakları birlikte göz önüne alınarak tespit edilir. Söz konusu dönüştürme işlemleri sonucunda kullanıcıların uğramış olabilecekleri muhtemel kayıp ve zararlar, vergi ve harçlar, komisyon ödemeleri, vb gibi giderler kendilerine aittir ve PeP’ten bu yönde bir tazmin talebi yapılamaz. PeP yine adı geçen bu mevzuat çerçevesinde gerektiği hallerde veya kanun emrederse tek taraflı ve tam yetkili olarak (önceden bir kullanıcı talimatı olmaksızın veya var olan kullanıcı talimatlarına aykırı olsa bile) muameleler gerçekleştirebilir, işlemler yürütebilir, fon-vergi-masraf-komisyon tahsilatı yapabilir. Bu gibi yasal ve zorunlu uygulamalar neticesinde doğabilecek her türlü hak kaybından kullanıcılar sorumludur; PeP’ten bu yönde herhangi bir tazmin veya zarar telafisi talebinde bulunulamaz.

Ödeme İşlemi, PeP’in İnternet Sitesi’nde belirtilen masraf ve ücretleri içerecek şekilde Yurtdışı Kullanıcı, Yurtdışı Para Transferi İşlemi’ni yaparken sağladığı bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, sağladığı bilgilerin yanlış olması nedeniyle yanlış bir Alıcı’ya gönderilen fonlardan PeP’in ve iş ortaklarının sorumlu olmadığını, PeP’in tabi olduğu mevzuat uyarınca yurtdışı para transferi hizmetini sona erdirme, askıya alma, yahut döviz cinsinden hesap açmama vb. haklara sahip olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

İşlem Tipiİşlem ÜcretiAçıklama
Hesap AçmaÜcretsizPeP Mobil Uygulama ve Online Şubeden hesap açma işlemidir.
Hesap Kullanımı (Aylık / Yıllık)ÜcretsizPeP hesabı kullanım ücretidir.
PeP Kart Ücreti9,90 TLPeP Mobil Uygulama ve Online Şubeden başvurulduğunda kart başına tahsil edilecek ücrettir.
PeP Sanal KartÜcretsiz3 sanal kart sonrası oluşturulan her sanal kart için 2 TL ücret alınır.
Numarası Değişen PeP Sanal KartPeP Visa Sanal Kart: 1TL
PeP Troy Sanal Kart: 0,50 TL
Her alışveriş sonrası numarası değişen sanal kart için kart başına tahsil edilen ücrettir.
Banka Hesabından (TL/Döviz)Ücretsiz İşlem anında belirlenmektedir.
Kredi / Banka / Ön Ödemeli Kart ile%2,5 (min 2 TL)PeP hesabına kart aracılığı ile yapılan yükleme işlemlerinde tahsil edilen ücrettir.
PeP Hesapları Arası (TL)ÜcretsizBir ayda 5 adet toplam 7.500 TL tutarında ya da tutardan bağımsız 10 adet para transferi geldiğinde, son işlem tutarına %4.5 işlem ücreti uygulanır.
Kendi Banka Hesabına (TL) %1+3TL Bir ay içinde;
* Mesai içi: 10.000 TL’ye kadar yapılan işlemler ücretsiz, 10.000 TL üzeri işlemlerde ise %1 işlem ücreti uygulanır.
* Mesai dışı: 10.000TL’ye kadar yapılan işlemler 1TL, 10.000 TL üzeri işlemlerde ise %1+1TL işlem ücreti uygulanır.
PeP Döviz Hesabından Kendi Banka Hesabına (TL)€ 1 / £ 1 / $ 1 Bir ay içinde;
* Mesai içi: 10.000 TL’ye kadar yapılan işlemler ücretsiz, 10.000 TL üzeri işlemlerde ise %1 işlem ücreti uygulanır.
* Mesai dışı: 10.000TL’ye kadar yapılan işlemler 1TL, 10.000 TL üzeri işlemlerde ise %1+1TL işlem ücreti uygulanır.
Başkasının Banka Hesabına (TL) %1,5+3TLAynı IBAN’a yapılan para transferi işlemlerinde, işlem adedine bağlı olarak %5.9 ek işlem ücreti uygulanır.
PeP Döviz Hesabından Başkasının Banka Hesabına (TL) € 1 / £ 1 / $ 1Aynı IBAN’a yapılan para transferi işlemlerinde, işlem adedine bağlı olarak %5.9 ek işlem ücreti uygulanır.
Kredi Kartı Borcu Ödeme3TLPeP hesabından kredi kartı borcu ödenmesi halinde tahsil edilen ücret.
PeP Hesabından 1TL Bir ayda 5 adet toplam 7.500 TL tutarında ya da tutardan bağımsız 10 adet para transferi geldiğinde, son işlem tutarına %4.5 işlem ücreti uygulanır.
Kredi Kartından 2,50% (min 2 TL) Bir ayda 5 adet toplam 7.500 TL tutarında ya da tutardan bağımsız 10 adet para transferi geldiğinde, son işlem tutarına %4.5 işlem ücreti uygulanır.
Fatura Ödeme1TLPeP hesabından herhangi bir kuruma ait fatura ödeme işlemleri için tahsil edilen ücret.
ATM’den Para Yükleme ve Çekme – Halkbank Ücretsiz0 – 1.500 TL ücretsiz,
1.500 TL üzeri %1,5 + 1 TL
ATM’den Para Yükleme ve Çekme -Vakıfbank5 TL0 – 1.500 TL 5 TL
1.500 TL üzeri %1,5 + 1 TL
ATM’den Para Yükleme ve Çekme –
Diğer Bankalar
 Ücretsiz0 – 50 TL ücretsiz
50 TL – 1.250 TL %1,89 + 1 TL
1.250 TL üzeri %1,99 + 1 TL
Bakiye Sorgulama1 TLYurt içinde Banka ATM’lerinden bakiye sorgulama işleminde işlem ücreti PeP hesabından tahsil edilir.
Yurtdışı ATM’den Para Çekme%3 (min €1)Dünya genelinde Banka ATM’lerinden para çekme işlemlerinde, işlem başına tahsil edilen ücret.
Diğer İşlemlerİşlemin onaylanması sırasında belirtilen ücretİşlem Ücretleri tablosunda yer almayan işlemler için, işlemin onaylanması sırasında işlem ücreti belirtilerek onay alınır.
PeP TL Hesabından Yurt Dışı Banka Hesabına Para Transferi€1/£1£/€ 300’a kadar yapılan işlemlerden alınmaktadır.
PeP TL Hesabından Yurt Dışı Banka Hesabına Para Transferiİşlem tutarının %3’ü£/€ 300 ve üzeri işlemlerden alınmaktadır.
PeP USD/EUR/GBP Hesabından Yurt Dışı Banka Hesabına Para Transferi€1/£1£/€ 300’a kadar yapılan işlemlerden alınmaktadır.
PeP USD/EUR/GBP Hesabından Yurt Dışı Banka Hesabına Para Transferiİşlem tutarının %2’si£/€ 300 ve üzeri işlemlerden alınmaktadır.